AlgemeneVoorwaarden

Bakkerscadeaukaart – Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden consumenten van Touch of Didix B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60771143. 

Definities 

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Touch of Didix B.V. die de Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende Cadeaukaart is geladen (bakkers). De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen. 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Cadeaukaart: de bakkerscadeaukaart die uitgegeven wordt door Touch of Didix B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te besteden bij de Acceptanten.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart. 

Website: www.bakkerscadeaukaart.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Touch of Didix B.V. betreffende de Cadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Touch of Didix B.V. betreffende de Cadeaukaart.

1.2  De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door ontvangst van de Cadeaukaart, op welke Cadeaukaart naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

1.3  Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat de Consument de Cadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Cadeaukaart.

1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Ontvangst en gebruik van de Cadeaukaart

2.1  De Cadeaukaarten worden door Nationale Postcode Loterij N.V. geschonken aan bepaalde Consumenten (prijswinnaars).

2.2  Elke Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Cadeaukaart geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Cadeaukaart bij één van de Acceptanten. De Cadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd en is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen, tenzij de acceptant anders aangeeft.

2.3  Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Touch of Didix B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2)

2.4  De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar.

Artikel 3 – Geldigheid 

De Cadeaukaart is vanaf de dag van activatie 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Op de Website is de geldigheidstermijn van de Cadeaukaart te controleren. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Touch of Didix B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren. 

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1  De prijs op de Cadeaukaart is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat (bij een Acceptant). Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

4.2  De Cadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd (zie 2.2). Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

4.3  Touch of Didix B.V. neemt geen Cadeaukaarten retour.

4.4  Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 5 Verlies

5.1  De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

5.2  Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Touch of Didix B.V. niet aansprakelijk. Touch of Didix B.V. zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

6.1  Touch of Didix B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Touch of Didix B.V. onder toepassing van artikel 6:98 BW.

6.2 Touch of Didix B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.3).

6.3  Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt Touch of Didix B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

6.4  Touch of Didix B.V. verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

6.5  Touch of Didix B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

6.6  Touch of Didix B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Touch of Didix B.V. via de Website.

6.7   De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Touch of Didix B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

6.8  Touch of Didix B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Touch of Didix B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald. 

Artikel 7 Overmacht

In het geval van overmacht heeft Touch of Didix B.V. het recht om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch of Didix B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. 

Artikel 8 – Fraude 

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Touch of Didix B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Touch of Didix B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. 

Artikel 9 – Klachtenprocedure 

Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Touch of Didix B.V. per e-mail: postcodeloterij@bakkerscadeaukaart.nl of telefonisch via: 020-3080757 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur). 

Artikel 10 – Toepasselijk recht 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 11 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Touch of Didix B.V. mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Touch of Didix B.V. 

Artikel 12 – Eenzijdig wijzigingsbeding 

14.1 Touch of Didix B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 19 oktober 2015. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.